Aktualności

Regulamin konkursu Instax Święta

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs " Instax Święta", zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest zrobienie zdjęcia aparatem instax na imprezie odbywającej się W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


§ 2


Organizatorem Konkursu jest REKWAR DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA S.C.
z siedzibą w: WARSZAWA, ul. WYSOCKIEGO 15B, reprezentowaną przez Krzysztofa Warabidę i Igora Warabidę.

§ 3


Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4


Konkurs trwa od 10.12.2016r. do 16.12.2016r.


II.UCZESTNICY KONKURSU


§5


Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wstawią na swój profil portalu społecznościowego Facebook bądź Instagram tylko jedno zdjęcie zrobione przez hostessę INSTAX. Zdjęcia muszą być oznaczone #instaxswieta oraz @instaxpoland, aby organizator mógł mieć dostęp do zdjęć.


§6


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.


§7


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.


III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§8

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Uczestnikowi zostaje zrobione zdjęcie aparatem INSTAX. Robi je hostessa z aparatem.
3. Zdjęcie musi być wykonane przez hostessę w dniu 10.12.2016, na imprezie „Warszawa wita Święta” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
4. Uczestnik wstawia otrzymane zdjęcie na portal społecznościowy typu Facebook lub Instagram oznaczając zdjęcie #instaxswieta @instaxpoland.
5. Zdjęcie zostanie uznane za najlepsze przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora
7. Opublikowanie wyników nastąpi 3 dni po zakończeniu konkursu. Wyniki zostaną opublikowane w formie informacji na profilu Facebook INSTAX POLAND.


§9


1.Aby przystąpić do Konkursu należy:
• Posiadać status fana Profilu INSTAX POLAND,
• Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
• Zamieścić zdjęcie z oznaczeniami
2. Zamieszczane zdjęcia nie mogą zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych. Teksty bądź zdjęcia zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
3. Każdy uczestnik może zamieścić jedno zdjęcie.
4. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
5.Uczestnik wskazany jako zwycięzca powinien w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników poinformować Organizatora o adresie na który ma zostać przesłana nagroda. Adres ten musi być przesłany w prywatnej wiadomości na Profilu. Jeżeli Uczestnik nie prześle wymaganych danych w wyznaczonym terminie, nagroda przepada.


IV.NAGRODY


§10


1.Nagrodą jest aparat INSTAX mini 8. Nagroda wysyłana jest w ciągu 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi informacji o adresie zwycięzcy.
2.Nagrody w Konkursie nie przekraczają kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361) i jako takie nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w Art. 30, ust. 1, pkt 2w/w Ustawy.


VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§11


1.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w §9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na Profilu przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w Profilu. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowego regulaminu.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Aktualności