Wyniki Konkursu

Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu „Gwiazdka z instaxem”! Wasza kreatywność i styl są naprawdę godne podziwu. Każde wasze zdjęcie jest wyjątkowe i pełne świątecznego uroku. Wspaniale, że możemy podziwiać wasz talent i dzielić wspólną pasję!

Zespół instax.

 

Tegorocznymi zwycięzcami są:

gada_bez_celu
za zdjęcie:

bydaramakeup
za zdjęcie:

komormichal
za zdjęcie:

 


 

Regulamin Konkursu

„Gwiazdka z instaxem”

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Gwiazdka z instaxem” oraz przyrzekającym Nagrody jest spółka OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338509, NIP: 5213141885, REGON: 017249077 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem Nagród jest spółka FUJIFILM Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000886989, NIP: 5272951901, REGON: 388365169.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.).
 4. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”), dostępnym na stronie: regulamin_konkursu_grudzien_2023

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnicy” lub „Uczestnik”), które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub stałego pobytu,
  b) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, przesłaną do Organizatora przed przystąpieniem do Konkursu (w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] , z dopiskiem: Konkurs „Gwiazdka z instaxem”).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby pracujące albo współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem (w tym pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin w/w osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartych w § 6 Regulaminu i wyraża zgodę na:
  1) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (tj. m.in.: imię, nazwisko, ewentualnie nazwa użytkownika - nick, którym Uczestnik się posługuje na profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, a dodatkowo wizerunek utrwalony na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu oraz w przypadku Zwycięzcy Konkursu - również podany przez niego adres do wysyłki Nagrody);
  2)
  rozpowszechnianie zgłoszonej do Konkursu fotografii wraz z podaniem imienia Uczestnika oraz miejscowości (w przypadku wygranej w Konkursie), poprzez ich opublikowanie w sieci Internet na stronie: regulamin_konkursu_grudzien_2023, w ramach ogłoszenia wyników i zaprezentowania nagrodzonych zdjęć, niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielona nieodpłatnie.

 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs trwa w okresie od 24 listopada do 17 grudnia 2023 r.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1) udanie się do stoiska instax oraz wykonanie zdjęcia ze świątecznymi akcesoriami, pokazując jaką radość wzbudza w Uczestniku myśl o świętach z instaxem,
  2) wydrukowanie w/w zdjęcia na dostępnej na stoisku drukarce do smartfonów - instax mini Link 2, instax SQUARE Link lub instax WIDE Link,
  3) sfotografowanie wydrukowanego zdjęcia smartfonem na tle świątecznych akcesoriów i opublikowanie go na wybranym przez Uczestnika kanale social media (Facebook lub Instagram), oznaczając profil @instax.poland z hasztagami #instaxpolska oraz #instaxpoland (fotografia musi zostać umieszczona w trybie publicznym)
  (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie zdjęcie własnego autorstwa, do którego posiada pełnię praw autorskich. Na fotografii powinien być utrwalony wyłącznie wizerunek Uczestnika Konkursu. Tym samym, Uczestnik dokonując zgłoszenia fotografii do Konkursu, zapewnia Organizatora, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i przepisów prawa. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, związane ze zgłoszonym do Konkursu zdjęciem.
 4. Zdjęcie zawierające wizerunki osób trzecich zostanie wykluczone z Konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, wyznaczoną przez Organizatora i Fundatora (dalej zwaną: „Komisją Konkursową”), wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników 3 (trzech) zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy” lub „Zwycięzca”). Oceniając Zadania Konkursowe będzie brała pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, przekaz oraz estetykę wykonanego Zadania Konkursowego.

 

§ 4. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są: 3 (trzy) drukarki SQUARE Link, o wartości 729,00 zł brutto każda (dalej: „Nagrody” lub „Nagroda”). Nagrody zostały ufundowane przez FUJIFILM Poland Sp. z o. o., a zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora.
 2. Każdemu Zwycięzcy Konkursu, który odbierze Nagrodę zostanie przyznane dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe świadczenie przeznaczone zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego podatnikiem jest zwycięzca Nagrody.
 3. Organizator zastrzega możliwość braku wyboru Zwycięzcy i zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.
 4. Zwycięzcy nie mogą żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie mogą również przenieść praw do Nagrody na osobę trzecią.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody.
 6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych (w prywatnej wiadomości na portalu Facebook lub Instagram).
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 19 grudnia 2023 r. na stronie: regulamin_konkursu_grudzien_2023
 8. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przesyłką kurierską na podane przez nich adresy do wysyłki, w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami.
 10. Organizator może także wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione przypuszczenia, że Uczestnik nie posiada praw do zamieszczonego zdjęcia lub gdy zamieszczone zdjęcie narusza inne prawa.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora: OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs - Gwiazdka z instaxem”.
 2. Reklamacje mogą być składane w czasie trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu - w przypadku Uczestników Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Nagrody.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 4. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu jest Organizator.
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Uczestnika danymi osobowymi, Uczestnik może się kontaktować z powołanym przez Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO), za pośrednictwem poczty elektronicznej: (adres e-mail: [email protected]) lub tradycyjnej (adres: IODO OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora na poniższych podstawach prawnych, w celach:
  a) wzięcia udziału w Konkursie – na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”),
  b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, m.in. w zakresie prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) związanych z ustaleniem, dochodzeniem albo obroną ewentualnych roszczeń – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, w tym wizerunku utrwalonego na zgłoszonych fotografiach będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa, tj. członkowie Komisji Konkursowej, przedstawiciele Fundatora, a także dostawcy usług kurierskich, prawnych, informatycznych. Dane Uczestników mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy).
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
  a) przez okres trwania Konkursu oraz czas niezbędny do wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i przekazania Nagród albo do czasu cofnięcia zgody przez danego Uczestnika,
  b) do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z udziału w Konkursie,
  c) przez czas niezbędny do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających z przepisów prawa (w przypadku prawa podatkowego - do końca roku kalendarzowego, w którym upłynie pięć lat od dnia powstania obowiązku podatkowego - art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych w dowolnym momencie (poprzez wysłanie do Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: IODO OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestnika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego, opisanego w § 5 Regulaminu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - przez właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 3. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na stronie: regulamin_konkursu_grudzien_2023
 4. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.