Zasady i warunki użytkowania

Dziękuję za odwiedzenie tej strony. Niniejsza Strona Internetowa, w tym wszystkie strony w językach lokalnych właściwych dla danego kraju oraz wszystkie inne strony, jest własnością FUJIFILM Europe i jest utrzymywana i udostępniana publicznie wyłącznie przez FUJIFILM w celu zaoferowania osobom zainteresowanym Korporacją FUJIFILM w Europie oraz produktami i usługami FUJIFILM poprzez zapewnienie wygodnego sposobu na znalezienie odpowiednich informacji, takich jak najnowsze wiadomości, informacje finansowe, asortyment produktów, lokalne informacje kontaktowe oraz strony internetowe należące do filii FUJIFILM lub jej dystrybutorów.

Dostęp, przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej podlega warunkom i zasadom oraz wszelkim innym warunkom i wytycznym wskazanym w innym miejscu tej strony, a także wszelkim obowiązującym prawom, zasadom i przepisom, w tym między innymi przepisom dotyczącym znaków towarowych, praw autorskich, prawa do prywatności lub ochrony przed zniesławieniem.

Z tych powodów FUJIFILM uprzejmie prosi o uważne przeczytanie Warunków Umowy.

1. Korzystanie z tej strony internetowej

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do wszelkich innych stron internetowych, które zawierają odnośniki do Warunków Umowy. W niniejszej Witrynie internetowej można znaleźć dodatkowe warunki odnoszące się do poszczególnych stron. Korzystanie z takich stron w ramach tej Witryny podlega zasadom i warunkom tych stron. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Warunkami Użytkowania zamieszczonymi w niniejszym dokumencie, a dodatkowymi warunkami zamieszczonymi w innym miejscu niniejszej Witryny, dodatkowe warunki mają pierwszeństwo.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, FUJIFILM niniejszym udziela Państwu, na mocy praw własności intelektualnej FUJIFILM, niewyłącznego, ogólnoświatowego, niezbywalnego prawa do korzystania z tej strony internetowej i zawartych na niej Treści jedynie do użytku osobistego, niekomercyjnego, z zastrzeżeniem ograniczeń i obowiązków określonych w niniejszych Warunkach. Dalej idące prawa nie są przyznawane.

2. Prawa własności intelektualnej

O ile nie stwierdzono lub nie wskazano inaczej, wszystkie teksty, programy komputerowe dostępne na lub za pośrednictwem tej strony internetowej oraz inne treści zawarte na tej stronie internetowej ("Treść"), w tym znaki towarowe (zarejestrowane i niezarejestrowane), grafiki, fotografie, obrazy, logotypy i znaki usługowe (zwane łącznie "Znakami") oraz wybór, układ i "wygląd i odczucia" Znaków i innych Treści są własnością FUJIFILM lub osób trzecich, które udzieliły FUJIFILM zezwolenia na wykorzystanie takich Treści na tej stronie internetowej. Wszystkie Treści są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych.

3. Ograniczenia w korzystaniu z treści zawartych na tej stronie internetowej

Za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo lub w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie lub w innym miejscu na tej stronie internetowej, lub poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody FUJIFILM lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która ma takie uprawnienia, autorytet, tytuły lub interes, jakie są niezbędne do udzielenia takiej zgody prawnej, zabrania się modyfikowania, kopiowania, pobierania, rozpowszechniania, transmitowania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych lub w inny sposób wykorzystywania jakichkolwiek Znaków lub innych zawartości dostępnych na lub za pośrednictwem tej strony internetowej dla celów komercyjnych lub publicznych, w tym, ale niewyłącznie, wykorzystywania jako meta-tagi na innych stronach lub witrynach w sieci World Wide Web. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje żadnych praw do Znaków lub innej zawartości, która nie jest wyraźnie wymieniona w tym dokumencie.

4. Treść stron trzecich

Niniejsza Witryna Internetowa może zawierać linki do stron internetowych i treści osób trzecich ("Treści osób trzecich") jako usługi dla użytkownika. Wszelkie Treści Osób Trzecich lub strony internetowe osób trzecich dostępne za pośrednictwem linków zawartych na Witrynie są informacjami zewnętrznymi. FUJIFILM nie monitoruje, nie przegląda i nie aktualizuje, ani nie ma żadnej kontroli nad Treścią Osób Trzecich lub witrynami osób trzecich. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, FUJIFILM nie popiera ani nie przyjmuje żadnych Treści Osób Trzecich, jak również FUJIFILM nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień co do rzetelności, kompletności, aktualności lub wiarygodności jakichkolwiek Treści Osób Trzecich. Jeśli korzystasz z tych linków i Treści Osób Trzecich, robisz to na własną odpowiedzialność. Ponadto odwoływanie się do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji za pomocą nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy lub w inny sposób nie stanowi ani nie tworzy żadnego poparcia, sponsorowania lub rekomendacji FUJIFILM.

5. Aktualizacje i przeglądy

Treści zawarte na tej Witrynie są dostarczane przez FUJIFILM jako udogodnienie dla Państwa i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. FUJIFILM może w każdej chwili i od czasu do czasu dokonywać zmian i aktualizacji Warunków Umowy oraz Treści. Zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony w celu przejrzenia i zapoznania się ze wszystkimi aktualnymi Warunkami i Ogólnymi Warunkami oraz przeglądanie tej Strony w celu zapoznania się z wszelkimi aktualizacjami i poprawkami.

6. Brak gwarancji

Ta strona internetowa, jej zawartość i usługi są dostarczane "takie, jakie są", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. FUJIFILM zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym, ale niewyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, treści informacyjnych, integracji systemu lub dokładności.

7. Kontakt

Nasze dane kontaktowe znajdują się pod nadrukiem strony internetowej.